Kontakt

Blog

Szablony

Mobile menu

zamknij menu

x

Regulamin

 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://loobinoo.com

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem hello@loobinoo.com

 

§ 1

Definicje

  • Sprzedawca –Jacek Kłyszko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „take INFO Jacek Kłyszko”, ul. Augustowska 5/14 65-548 Zielona Góra, NIP: 925 184 48 52

  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://take.info.pl/regulamin/,

  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego,

  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

  • Towar – produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży,

  • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w związku z charakterem sprzedawanych Towarów,

  • Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym,

  • Konsultacja – konsultacja online, odbywająca się poprzez komunikator Skype, Hangout lub Zoom,

  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

  • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.take.info.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkt.

  • Strona – Sprzedawca i Kupujący.

  • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://take.info.pl oraz https://loobinoo.com

  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  • Operator Płatności – Przelewy24.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów i Konsultacji oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o skorzystanie z konsultacji online.

 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  dostęp do Internetu;

  standardowy system operacyjny;

  standardowa przeglądarka internetowa,

  aktywny adresy e-mail.

 • Do skorzystania z Konsultacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  dostęp do Internetu;

  standardowy system operacyjny;

  standardowa przeglądarka internetowa,

  aktywny adres e-mail.

 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

 • Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 

§ 3

Zakupy w sklepie

 • W celu zakupu produktu cyfrowego lub konsultacji, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  Wybrać jedną lub kilka pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,

  kliknąć w przycisk oznaczony Koszykiem , wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i potwierdzając zamówienie przez kliknięcie przycisku "Zapłać".  

 • Po kliknięciu w przycisk „Zapłać”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt. Należy wybrać formę płatności. Realizacja płatności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Przelewy24.

 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o sprzedaż uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 • Kupujący jest świadomy, że kupując produkt cyfrowy nie zyskuje żadnych praw autorskich majątkowych do tego produktu.

 • Klient ma prawo korzystać z produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnianie produktów cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone.

 • Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  rozpowszechniania produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

  zwielokrotniania produktów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z produktów cyfrowych, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 • W przypadku zakupu Konsultacji, termin konsultacji zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem poczty email. Konsultacje trwają 60 minut i odbywają się za pośrednictwem wybranego komunikatora online.

 

§ 4

Zasady i formy płatności

 • Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

 • Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca może wystawić imienny dowód zakupu (fakturę VAT) na żądanie Kupującego.

 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 • W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  Płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24

  W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym.

  Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Przelewy24. Aby zrealizować płatność, należy wybrać formę płatności udostępnioną przez Przelewy24.  Jeżeli Kupujący nie dokona płatności online, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.

  Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.przelewy24.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.

  Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 • Operatorem kart płatniczych w przelewy24 jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

 

§ 5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres hello@loobinoo.com

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem konsultacji wstępnej.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;

  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  dostarczania prasy;

  usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 6

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://loobinoo.com/polityka-prywatnosci/

 

§ 7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 20. 04. 2020

Strona wykonana w Webwavecms

Copywright © 2020 Loobinoo